Elektroninis užsakymas

Kliento rekvizitai
Pakrovimo vieta
Iškrovimo vieta
Transportavimas
Krovinys
Papildoma informacija
Vadybininkas
Paslaugų sąlygos

8.1. Ekspeditorius įsipareigoja nuvežti jam patikėtą krovinį į šiame užsakyme nustatytą paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui kartu su krovinio dokumentais pagal visus nustatytus norminius teisės aktus.

8.2. Ekspeditorius turi teisę:

8.2.1. 8 valandų laikotarpyje patvirtinti Kliento siųstą užsakymą arba jį grąžinti, nurodant objektyvias priežastis tokiam veiksmui, neprisiimant atsakomybės už Kliento galimus ar jau patirtus nuostolius;

8.2.2. neteikti paslaugų pagal šį Kliento užsakymą, jei Klientas nepateikė pilnos informacijos, būtinos užsakymo įvykdymui iki bus pateikta trūkstama informacija, apie tai informavus Klientą;

8.2.3. pasitelkti trečią šalį visapusiškam bei savalaikiam paslaugų atlikimui, laikantis visų šiame užsakyme numatytų sąlygų.

8.3. Klientas įsipareigoja:

8.3.1. pateikti Ekspeditoriui atitinkamą užsakymą vienu iš jam priimtiniausių komunikacijos būdų (faksas, el. paštas, internetas) ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki konkretaus krovinio numatomo pervežimo pradžios;

8.3.2. pateikti Ekspeditoriui užsakymą, kuriame turi būti nurodyti visi reikalingi duomenys ir pridėti visi dokumentai, būtini visapusiškam paslaugų suteikimui, laikantis šio užsakymo sąlygų;

8.3.3. užtikrinti saugiam transportavimui reikalingą prekių įpakavimą;

8.3.4. atlyginti Ekspeditoriui patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas nepateikė, pateikė ne visus arba netikslius duomenis ar dokumentus, reikalingus krovinio transportavimui, išskyrus atvejus, kai už tai atsako pats Ekspeditorius;

8.3.5. informuoti Ekspeditorių apie bet kokius pasikeitimus bei tam tikras sąlygas ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki krovinio transportavimo pradžios;

8.3.6. atsiskaityti su Ekspeditorium už krovinio transportavimą šiame užsakyme nustatytą tvarką.

8.4. Nuostolių atlyginimas:

8.4.1. Užsakovas atsako už savalaikį pagal Paraiškas Vežėjo pateiktų transporto priemonių pakrovimą, iškrovimą, taip pat už pradelstą išleisti ar priimti pakrautą transporto priemonę dėl dokumentų, susijusių su gabenimu, neįforminimo ar nepateikimo nustatytu laiku, atsisakymo nuo paraiškoje užsakytos transporto priemonės, taip pat kitų pažeidimų, dėl kurių įvyko prastova ir moka Vežėjui delspinigius keturi šimtai litų (400Lt.) už kiekvieną prastovos dieną. Pakrovimui / iškrovimui skirta 24 val. (Rusijoje 72 val.) Už nepateiktą krovinį 20% bauda nuo frachto sumos.

8.4.2. Užsakovas taip pat įsipareigoja atlyginti vykdytojui visas papildomas išlaidas, susijusias su užsakovo įsiskolinimo susigrąžinimu, įskaitant išlaidas, kurias vykdytojas patyrė pasitelkdamas skolos susigrąžinimui trečiuosius asmenis, taip pat visas Teismo išlaidas.

8.5. Klientas turi teisę ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki numatomo krovinio transportavimo pradžios atlikti pakeitimus Ekspeditoriui siųstame užsakyme arba jį atšaukti, neprisiimant atsakomybės už Ekspeditoriaus galimus ar jau patirtus nuostolius.

8.6. Apmokėjimas už paslaugas:

8.6.1. už suteiktas paslaugas Klientas moka Ekspeditoriui užsakyme nustatytą kainą pagal jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą šiame užsakyme numatytais terminais;

8.6.2. Klientas, pavėlavęs laiku atsiskaityti su Ekspeditorium, moka jam delspinigius po 0,2 proc. (dvi dešimtąsias procento) nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

8.7. Šalių atsakomybė:

8.7.1. Visos Klientui pagal šį užsakymą teikiamos paslaugos bei Ekspeditoriaus atsakomybė atitinka tokią veiklą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus ir tarptautinius teisinius dokumentus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

  • 1929 m. Varšuvos konvenciją ir jos pakeitimus 1955 m. krovinių gabenimui oro transportu su važtaraščiu (AWB);

  • 1956 m. Ženevos konvenciją krovinių gabenimui kelių transportu su važtaraščiu (CMR);

  • 1968 m. Visby taisykles krovinių gabenimui jūrų transportu su važtaraščiu (B/L);

  • 1964 m Berno konvenciją krovinių gabenimui geležinkeliu su važtaraščiu (SMGS).

8.7.2. Ekspeditorius nėra atsakingas už sankcionuotus muitinės ar kitų valstybinių institucijų veiksmus, susijusius su prekių patikrinimu, sulaikymu, konfiskacija ir pan. tuo metu kai Klientui yra suteikiamos paslaugos. Tuo pačiu Klientas įsipareigoja kompensuoti šių veiksmų pasekoje Ekspeditoriaus patirtus nuostolius;

8.7.3. Klientas yra atsakingas už transporto priemonės prastovą, transportuojant krovinį pagal jo pateiktą užsakymą, išvykimo, tarpiniame ar atvykimo punktuose ir apmoka Ekspeditoriui 250 (du šimtai penkiasdešimt) EUR už kiekvieną prastovos dieną pagal užsakyme patvirtintą prastovos skaičiavimo metodiką, jei nėra sutarta kitaip.

8.8. Ginčų sprendimas:

Visi ginčai, susiję su netinkamu ar nepilnu vienos ar abiejų šalių įsipareigojimų nevykdymu pagal šią Sutartį ar konkretų užsakymą, sprendžiami tarpusavio derybų tvarka geranoriškai. Nepavykus pasiekti taikaus susitarimo, ginčo sprendimas iš šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti teismui. Šalių susitarimu nustatomas teritorinis teismingumas pagal Vežėjo buveinės adresą.

 

Ši sutartis, Kliento pateikta Ekspeditoriui, bei abiejų pusių patvirtinta faksu ar elektroniniu būdu turi tokią pačią juridinę galią kaip ir originalas

Neįskaitomas? Kitas paveiksliukas.